Utan sammanhang fallerar migrationsdebatten

Standard

Det behövs sammanhang i debatten om flyktingkrisen i Europas närhet och i Europa. Partiernas utmaning är att beskriva och hantera hela den situation som Sverige och Europa står inför och lämna sammanhängande svar på de frågor som läget ger upphov till. Vad kan och vill Sverige och Europa göra mer?

  1. Europa omges av ett pärlband av konflikter, som utgör humanitära tragedier och skapar flyktingströmmar. Det krävs sannolikt civila och militära krishanteringsinsatser, det krävs humanitär hjälp och stöd för återuppbyggnad av samhällen och strukturer, det är nödvändigt med politiska och diplomatiska insatser för att bidra till lösning av konflikter.

Vilka civila, militära, humanitära och diplomatiska insatser kan göras för att stabilisera EUs närområde?

Går det att upprätta humanitära skyddszoner i konfliktområden, som med FN-mandat som grund ställs under internationellt beskydd och till vilka humanitärt bistånd effektivt kan riktas?

Går det att nå FN-mandat för att upprätta humanitära korridorer genom och ut från konfliktområden?

Går det att åstadkomma FN-mandat för att upprätta skyddade zoner längs gränsen mellan länder för att hindra konfliktspridning, därigenom stabilisera regioner och skydda flyktingar?

  1. Den fria rörligheten inom EU bygger på att den yttre gränsen är kontrollerad, det är en förutsättning för att människor skall kunna röra sig fritt inom EU. EUs yttre gränser behöver därför upprätthållas. För detta bär vissa medlemsländer särskilt ansvar och får och behöver stöd från övriga länder genom t.ex. FRONTEX.

Vilka ytterligare åtgärder behövs, t.ex. inom ramen för FRONTEX, för att upprätthålla kontrollen över EUs yttre gränser?

Om den yttre gränskontrollen inte upprätthålls, kommer fler enskilda länder istället vidta åtgärder för att upprätthålla sina respektive nationella gränser, så att människor kanske inte längre kan röra sig fritt mellan EUs länder?

  1. De fartyg och flygplan som upprätthåller EUs yttre gränser bidrar i hög grad till att rädda liv, när överlastade båtar går under på Medelhavet. Det har inte minst Sverige, genom Kustbevakningen, gjort. Det finns en skyldighet att rädda liv, bl.a. i Havsrättskonventionen, som gäller all sjöfart.

Vilka ytterligare åtgärder kan göras av Sverige och EU för att rädda liv på Medelhavet och för att minska förekomsten av människosmuggling?

  1. Inom EU råder fri rörlighet för EUs medborgare, men förenad med villkor. Människor har rätt att resa till och vistas i annat EU-land i några månader, men för de nationella välfärdssystemen är arbete och egenförsörjning grunden. Den som inte kan försörja sig i annat EU-land får återvända till hemlandet.

Göran Persson varnade en gång i samband med EUs utvidgning för ”social turism”, d.v.s. att människor skulle söka sig hit för att få del av de svenska välfärdssystemen. Nu visar det sig att människor tvärtom ibland söker sig hit utan att alls söka sig till de svenska välfärdssystemen, utan lever vid sidan av.

  1. Människor med skyddsbehov har rätt att söka asyl i EUs medlemsländer. Det är skyddsbehov som ger grund för uppehållstillstånd. Ansökan ska prövas i det första EU-land som den asylsökande kommer till. Asylrättens utformning är nationell men baseras på internationella konventioner. Prövning av människors skyddsbehov är ett nationellt ansvar. Den som får avslag, efter eventuell överklagan, får lämna landet.

Behöver asylrätten och övriga grunder för uppehållstillstånd förändras eller kompletteras, t.ex. med bruk av med humanitära visum, för att möta de humanitära behoven?

Hur skall mottagningssystemens kapacitet i EUs länder räcka till och hur kan bedömningen av asyl fungera både effektivt och rättssäkert i en tid med många asylsökande?

Hur skall fler EU-länder kunna förmås att ta emot fler flyktingar, för att jämnare fördela ansvaret inom EU?

  1. Människor från länder utanför EU kan också komma till Sverige för att arbeta, genom det nationella regelverket för arbetskraftsinvandring. För denna möjlighet är arbete grund för uppehållstillstånd.

Hur kan rörlighet för arbetskraft upprätthållas och Sveriges klara att konkurrera om nödvändig kompetens när debatten inriktas på att stänga dörrar till Europa?

  1. Om medieuppgifterna som berättar om människor som kommer till Sverige utan att söka asyl eller annan form av uppehållstillstånd stämmer, så är detta oroande och öppnar för både utsatthet och parallellsamhällen. Inte ett enda barn får accepteras att bara försvinna in i osäkerhet och otrygghet. Kontakt med svenska myndigheter är nödvändig.

En helhetsbild är viktig för att förklara den nuvarande situationen och sätta in enskilda åtgärder i ett perspektiv, men visar också hur stor och svår den politiska uppgiften är.

Annonser