Artikel idag i Wall Street Journal

Standard

Jag skriver idag i Wall Street Journal om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och Rysslands utmaning av NATOs säkerhetsgarantier. 

Det är i den säkerhetspolitiska situation vi befinner oss i mycket viktigt att Europa och USA har samma verklighetsbild och att debatten om hur Ryssland skall mötas förs samlat. Det finns ganska få arenor för att föra en sådan diskussion, men en mycket bra sådan är Wall Street Journal.
Min bild är att USA på allvar börjar se hur aggressivt Ryssland uppträder och vidtar åtgärder för att möta detta. Men samtidigt fokuserar USA också på att stoppa terrorism och på Kinas ökande anspråk på Kinesiska sjön. För Europa är det centralt att hålla samman med USA, för att hindra fortsatt rysk expansion. 
Det ligger också i USAs eget intresse att visa att åtagandena i Nato, för Europas säkerhet, är absoluta. Skulle Ryssland lyckas utmana Artikel 5, så skulle detta få betydande konsekvenser för USAs inflytande också i andra delar av världen, än Europa. 
När Ryssland utmanar den europeiska säkerhetsordningen och vill splittra länderna i den transatlantiska gemenskapen, så måste detta mötas med fördjupat samarbete. Det bör ge konsekvenser också för Sveriges säkerhetspolitiska vägval.
http://www.wsj.com/articles/nato-solidarity-in-the-age-of-putin-1434479639

Annonser

Nato-medlemskap det ansvarsfulla vägvalet

Standard

Nato-medlemskap skulle skapa högsta tänkbara tröskel mot militär aggression riktad mot Sverige. Nato-medlemskap är det ansvarsfulla vägvalet för Sverige.

Avsaknad av försvarsgarantier höjer däremot inte tröskeln mot angrepp på Sverige. Tvärtom kan det framstå som mindre kostsamt att hota Sverige, än andra länder i närområdet, då vi saknar försvarsgarantier.

Medlemskap i Nato skulle bidra till ökad säkerhet i hela Östersjöområdet och vara bra också för våra grannar i Baltikum. Förr handlade säkerhetspolitik om att Sverige skulle hålla ut till dess att hjälp från andra anlände. Idag handlar det också om att de baltiska staterna ska hålla ut till dess fullt Nato-stöd anländer.

Sverige och Finland är viktiga för säkerheten i hela Östersjöregionen, som behöver ses som en helhet.

Om dessa saker skriver dr Mike Winnerstig och jag i SVD idag.

http://www.svd.se/mest-ansvarsfullt-att-ga-med-i-nato/om/baltops-2015