(V)älkommen till landet längesedan!

Standard

Vänsterpartiet ges nu för första gången inflytande i svensk utrikes- och säkerhetspolitik, bl.a. genom att regeringen måste finna vänsterns stöd för statsbudgeten.

Vänsterns väg till inflytande började dock redan inför valet 2010, då de rödgröna partierna förhandlade sig samman på flera politikområden, bl.a. gällande utrikes- och säkerhetspolitik. Ett krav som orsakade debatt var att USA skulle lämna sina militära baser i världen, något som framstår som än konstigare nu än då. Att inkludera vänstern i förhandlingarna var dock något Mona Sahlin egentligen var emot.

På grund av vänsterns inflytande finns det skäl att titta närmare på vilken politik partiet i övrigt står för. I sammanfattning kan man efter att ha läst motion 2014/15:140 ”Freds- och säkerhetspolitik” konstatera – Välkommen till landet längesedan!

De förslag vänstern framför skulle vara skadliga för Sveriges säkerhet och skapar en mängd frågor. Om Nato, som vänstern kräver, inte ska få öva i Sverige eller med Sverige, vad innebär det för det Nordiska samarbetet? Norge och Danmark är engagerade medlemmar i Nato.

Om Sverige – som vänstern vill – skulle lämna Partnerskap för fred, riva upp värdlandsavtalet, avsluta övningsverksamheten, stänga Natorepresentationen och ta hem Nato-ambassadören skulle Sverige skapa större distans till Europas viktigaste säkerhetsskapande organisation än något annat liknande europeiskt land – och detta i tider av stor osäkerhet. Vem gynnar det?

Om Sverige dessutom skulle ta avstånd från den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens riktning och institutioner i EU skulle det svenska inflytandet i utrikesfrågor minimeras – i en tid av stor oro då Europas demokratier behöver hålla ihop. Vem gynnar det?

Sverige skall ” inom EU vara en stark röst mot kärnvapen”, säger vänstern, men Ryssland ligger inte inom EU. Vänstern kritiserar amerikanska kärnvapen, men förbigår helt att hotet i Europa stammar från de ryska taktiska kärnvapnen. Vem gynnar det?

Den huvudsakliga noteringen är dock att vänstermotionen om säkerhetspolitik över huvud taget inte berör Sveriges säkerhet eller ansvar för stabilitet i närområdet, utan fokuserar på allt Sverige inte skall göra, eller vara med i.

Detta är det vänsterparti regeringen Löfven samverkar med:

Vänsterpartiet:

*Ser EU som en organisation som vill bli ”en militär stormakt”.

*Tycker att Sverige skall stå utanför den utveckling av EU som EUs utrikesförvaltning (EEAS) står för.

*Anser att Sverige skall lämna EDA, den Europeiska försvarsbyrån.

*Tycker att Europa skall bli en kärnvapenfri zon.

*Begär att Sverige skall riva upp värdlandsavtalet med Nato.

*Vill stoppa Nato från att öva i Sverige.

*Vill att Sverige lämnar, som de skriver, ”Natos reservstyrka Response Forces Pool”.

*Kräver att Sverige lämnar Partnerskap för fred.

*Begär att Sveriges Natorepresentation stängs och därmed att Nato-ambassadören ska kallas hem.

*Tycker att Sverige inte bör vara med i NBG15.

Dessa ståndpunkter skall läggas till regeringsförklaringens skrivningar om militär alliansfrihet och att Sverige inte skall söka medlemskap i Nato.

Vänsterpolitiken innebär sammantaget en närmast total övergång till ett säkerhetspolitiskt isolationistiskt Sverige.

Genom att läsa motionens skrivningar får man en god bild av hur vänstern ser på världen. Här följer några nyckelcitat från motionen:

”EU siktar på att bli en militär stormakt. Tillsammans med framför allt USA och Nato är det främst de egna intressena och värderingarna man försvarar.”

”Utrikesförvaltningen, European External Action Service, sköter numera unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Unionens utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) ska fortsätta att vara mellanstatlig men utrikespolitiken ska bli mer samordnad, vilket betyder att medlemsländerna ska ha en enad röst utåt samt ”stärka EU:s inflytande på den internationella scenen”. Målsättningen är att ge medlemsländerna en så enhetlig och likriktad försvars- och utrikespolitik som möjligt.

Vänsterpartiet anser att detta är en utveckling som Sverige inte ska vara en del av. Vi värnar om en oberoende och militärt alliansfri utrikespolitik.

Sverige bör avbryta allt samarbete som bidrar till militariseringen av EU. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.”

”EDA växer och Sverige har anställd personal på plats. EDA är en del av EU:s militarisering och upprustning. Sverige bör lämna Europeiska försvarsbyrån. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.”

”Den svenska regeringen bör inom EU verka för att Europa ska bli en kärnvapenfri zon. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.”

”Vänsterpartiet är starkt kritiskt till avtalet. Fler gemensamma övningar på svensk mark och en anpassning till Nato-standard driver Sverige in i ett ökat beroende av Nato. Detta skadar allvarligt vår alliansfrihet. Att Nato är en allians med kärnvapenkapacitet är mycket problematiskt och ökar risken för att vi kan komma att hysa kärnvapen på svenskt territorium. Sverige bör riva upp värdlandsavtalet med Nato och lämna Natos reservstyrka Response Forces Pool och söka andra samarbeten, främst med de nordiska länderna. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.”

”De Nato-ledda övningar som äger rum på svensk mark, vårt luftrum och vårt territorialvatten bör upphöra och Nato ska inte tillåtas öva inom Sveriges gränser. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.”

”Sverige har sedan flera år representation på Natos högkvarter, inklusive en ambassadör. Vänsterpartiet anser inte att det är rimligt med svensk representation på Nato-högkvarteret när vi inte är medlemmar i militäralliansen. Den svenska representationen på Natos högkvarter bör omgående avvecklas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.”

”På samma sätt som vårt deltagande i EDA, Nordic Battlegroup (NBG) och den nordiska stridsgruppen 2015 binder oss till militariseringen av EU leder vårt deltagande i PFP till ytterligare harmonisering med Nato. Sverige bör därför lämna Partnership for Peace. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.”

”Vänsterpartiet har reserverat sig mot att Sverige som ramnation leder en av EU:s stridsgrupper under det första halvåret 2015, då den nordiska stridsgruppen 2015 är en del av EU:s militarisering.”

Här finns motionen:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Freds–och-sakerhetspolitik_H202140/

Annonser