Nyanserad bild av personalförsörjningen i Försvarsmaktens redovisning

Standard

Försvarsmakten ger i Årsredovisningen för 2013, samt Delårsredovisningen för 2014, en i mina ögon annan och betydligt mer nyanserad bild av personalförsörjningen, än den i media förekommande.

I Bilaga 3.1 skriver Försvarsmakten:

”Intagandet av fastställd IO 14 följer i allt väsentligt Försvarsmaktens planering.”

I Delårsrapporten står:

”Försvarsreformen i enlighet med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet fortlöper i stort enligt plan.”

”Åtgärder som Försvarsmakten vidtagit för att minska avgångarna under GMU har gett resultat under första halvåret.”

I Årsredovisningens Bilaga 2 berättar man att mer än 33.000 personer sökte GMU under 2013. 3.784 av dessa togs in på utbildningen. 2.259 tog anställning eller skrev frivilligkontrakt efter genomförd GMU.

”Kvalitén i rekryteringsunderlaget var fortsatt god 2013.”

”De långa ledtiderna har visat sig vara en anledning till att individer hoppar av antagningsprocessen.”

Därför vidtas åtgärder för att korta ledtiderna mellan ansökan och utbildning.

”Den sammantagna effekten av avgångarna under och efter GMU är att ca 60 procent av de rekryter som påbörjade GMU har rekryterats som hemvärnssoldater, officersaspiranter, kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) respektive tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T).”

Det innebär att 60 procent av rekryterna fortsätter efter avslutad utbildning. Av de värnpliktiga lämnade de sista åren 70 procent försvaret efter avslutad utbildning.

”Under året har en ökande trend registrerats som innebär att intresset för en fortsatt tjänstgöring är stigande.”

”Med undantag för GSS/T har Försvarsmaktens behov av nyanställd personal under året tillgodosetts numerärt.”

”En positiv indikator är att avgångar på egen begäran för GSS/K har minskat från 19 procent under 2012 till 14 procent under 2013.”

”De mest positiva erfarenheterna av att nyttja gruppbefäl, soldater och sjömän återfinns i arbetsmiljön och i kvalitén på soldaterna. Soldaterna upplevs vara mer motiverade och de uppvisar en högre och jämnare förmåga. I det nya systemet kan äldre soldater agera mentorer åt yngre för att underlätta deras integration på arbetsplatsen och som stöd i olika utbildningssituationer.”

”Försvarsmakten bedömer att det idag inte finns något tydligt samband mellan lön/förmåner och fullföljandegraden.”

Det är en intressant notering eftersom lönefrågan varit stor i debatten.

”Antalet kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) har ökat från 4 487 till 5 391. Det innebär att målet för 2014 budgetunderlaget för 2014 har nått ett år tidigare än planerat.”

Gällande GSSK är reformen nära att nå målen.

”Antalet tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T) har ökat från 1 582 till 2 666.”

GSST är fortsatt Försvarsmaktens utmaning. Det är föga förvånande eftersom det är en för myndigheten ny personalkategori.

”Andelen GSS/K med GMU-bakgrund ökar och vid årsskiftet är det 47 procent av GSS/K som har genomgått GMU.”

”Avgångarna är väsentligt mindre i den grupp som rekryterats via grundläggande militär utbildning jämfört med tidigare värnpliktiga, vilket förstärker den positiva trenden avseende minskade avgångar.”

Detta antyder att ju fler soldater som rekryteras från GMU och ju längre tiden går så fler hinner fullgöra GMU, desto lägre blir avgångarna bland de anställda soldaterna.

”För närvarande väljer ca 40 procent av dem som lämnar en anställning som kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman att bli tidvis tjänstgörande (huvuddelen), påbörja yrkes eller reservofficersutbildning eller teckna ett hemvärnsavtal.”

Siffran är mycket viktig. Om soldater stannar kvar inom Försvarsmakten, men byter yrkeskategori blir effekten en helt annan än om de helt lämnar försvarsmakten. Blir de kvar inom Försvarsmakten kommer deras utbildning, övning och erfarenhet försvaret till nytta.

Försvarsmakten pekar i Årsredovisningen och Delårsredovisningen naturligtvis också på ett antal utmaningar och förbättringsområden, för de kommande åren. Vore konstigt annars med ett helt nytt personalförsörjningssystem. Det gäller bl.a. att korta tiden mellan intresseanmälan och inryckning för GMU, att minska antalet avgångar, rekrytering till GSST, samt att få fler att stanna kvar i Försvarsmakten när de lämnar sin befattning.

Texturvalet ovan är så klart mitt eget, inte Försvarsmaktens. Citat kan aldrig ge den fulla bilden. Men oavsett detta så är bilden av personalförsörjningen som Försvarsmakten ger i Års- och delårsredovisningarna både mer nyanserad, resonerande och positiv än den vi vanligen får ta del av.

Annonser