Ukraina lackmustest för EU

Standard

EU är en central aktör för det breda säkerhetsbegreppet. Ingen annan organisation kan skapa en morot för ekonomisk omvandling och demokratisering, på det sätt som EU kan genom utsikter till liberaliserad handel och medlemskapsperspektiv. Köpenhamnkriterierna och medlemsförhandlingarna utgör i sig en karta för länder som vill bli demokratiska rättsstater. Piskan ligger i att länder som inte uppfyller kraven inte heller får del av det ekonomiska samarbetets fördelar.

EU har gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, bedriver bistånd och civil krishantering. Nato svarar för den militära säkerhetens kärna med dess ömsesidiga försvarsförpliktelser.

För bara fem år sedan upplevde jag att EU stod starkt både i säkerhetsbyggandets mjuka värden och de hårdare, i form av militära krishanteringsinsatser. EU-samarbetet var attraktivt för länder att söka sig till och orientera sig emot. EU bedrev och medlemsländerna hade viljan att bedriva förhållandevis ambitiösa militära insatser internationellt, som t.ex. Atalanta utanför Afrikas Horn och i Tchad. EU hade skapat snabbinsatsstyrkor, battlegroups, för snabb krishantering.

Till det svenska ordförandeskapets prioriteringar hösten 2009 hörde att öka användbarheten i EUs snabbinsatsstyrkor, både praktiskt och politiskt. Det handlade också om att skapa en fungerande marknad för försvarsmateriel inom EU, istället för 27 separata nationella marknader med de ineffektiviteter detta innebär. 2010 lanserade Sverige tillsammans med Tyskland ett initiativ för ”pooling and sharing”, gemensam styrkeuppbyggnad bland EUs medlemsländer. 

Men EU har de senaste åren förlorat både i attraktivitet, soft power, och militär förmåga och politisk vilja till insatser. Den ekonomiska krisen har inneburit att fördelarna av handel med och ekonomisk integration i EU upplevs ha avtagit, liksom uppfattningen om EU:s politiska handlingskraft. De dåliga ekonomiska tiderna har i grunden påverkat Europas försvarsbudgetar, där tvåsiffriga nedskärningar varit vardagsmat de senaste åren. Aptiten på nya insatser har bland medlemsländerna varit begränsat, vilket också påverkats av ett decenniums svåra insatser i Afghanistan. Fokus i EU-samarbetet har med nödvändighet vänts inåt och till hantering av den ekonomiska krisen.

Krisen har lett till att länder tvekat inför det rationella, till förmån för det politiskt mindre krävande. Ökat mellanstatligt samarbete i förmågeuppbyggnad och skapande av en gemensam försvarsmaterielmarknad i EU är ekonomiskt rationellt. Europa får mer förmåga att kunna göra skillnad med för pengarna. Men en del länder väljer att istället försöka bygga murar och skydda sin inhemska men förhållandevis icke konkurrenskraftiga industri. Så kan man göra – ett tag. Men priset blir att Europa mindre förmår. 

EUs uppfattade och reella möjlighet att göra skillnad i världen har minskat i och med detta. Detta samtidigt som USA varit mycket tydligt om vikten av ökat europeiskt ansvarstagande.

Lösningen är mer samarbete, inte mindre. Och nu belastar den ekonomiska krishanteringen EU och dess medlemsstater mindre än på flera år. Förhoppningsvis innebär detta att EU åter kan vända sig utåt, bygga attraktionskraft som ger ”soft power” och attrahera länder att vilja närma sig EU. Förhoppningsvis ger ett ökande ekonomiskt självförtroende också råg i ryggen för mer gemensamt utrikespolitiskt agerande och mer aptit på gemensamma krishanteringsinsatser.

Ukraina är något av ett lackmustest för EU. Utvecklingen där är så viktig att EU måste komma samman för kraftfulla gemensamma ekonomiska och politiska insatser. Ukrainas tidigare ledning avvisade förra året närmare samverkan med EU, vilket var en grund för protesterna i Kiev. Nu måste EU:s erbjudande om närmare ekonomiska relationer och öppen handel förnyas, samtidigt som ekonomiska stödåtgärder erbjuds landet.

Politiskt är dialogen med Ryssland avgörande. Bara ett enat Europa klarar den, och då tillsammans med USA.

En väl genomförd politik för Ukraina skulle föra upp EU på banan igen, efter några utmanande år i omvärldens ögon.

Mycket tyder på att EU ser och försöker agera i linje med detta. 

Annonser